رویداد اینو.مکث تهران 2017 با موفقیت به پایان رسید. افتخار می‌کنیم که در این رویداد در کنار شما بودیم. این صفحه جهت انعکاس نتایج این رویداد باقی خواهد ماند.

سپاس؛ دبیرخانه اجرایی.