پیش رویداد جذب دوره شتابدهی

  • هرگونه استعداد و یا توانایی و مهارت خود را بنویسید
  • در صورت داشتن سابقه کار و یا انجام پروژه به صورت مختصر بنویسید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .