تعرفه‌های فضای کار اشتراکی

ماهانه

صندلی اشتراکی

2،200،000 تومان

اتاق‌های اختصاصی ماهیانه

مناسب برای تیم‌ها

6،500،000 تومان

روزانه

صندلی اشتراکی

100،000 تومان

تصاویر فضای کار اشتراکی اینومکث