تعرفه‌های فضای کار اشتراکی

ماهانه

صندلی اشتراکی

۵۴۰,۰۰۰ تومان

۳۴۰,۰۰۰ تومان

ماهانه

صندلی اختصاصی

۸۹۰,۰۰۰ تومان

۵۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق‌های اختصاصی

مناسب برای تیم‌ها

توافقی

روزانه

صندلی اشتراکی

۸۰,۰۰۰ تومان

تصاویر فضای کار اشتراکی اینومکث