پذیرش

استارتاپ هستید؟

ابتدا ایده هایتان را از جوانب مختلف ارزیابی می کنیم، سپس ایده تان را پرورش می دهیم

منتور هستید؟
خیلی ها به حضور شما نیاز دارند، برای اشتراک تجارب و توانمندی هایتان با ما همراه باشید
پذیرش
سرمایه گذار هستید؟

با سرمایه گذاری در شرکت های استارتاپی، هم از جوانان نخبه حمایت کنید و هم نوآوری سازمانی خود را تامین کنید

پذیرش

ثبت نام برای استارتاپ ها